Схема „Развитие на управленския капацитет“ по ОП "Иновации и конкурентоспособност“

Целта на процедурата е развитие на управленския капацитет и растеж на микро, малките и средни предприятия (МСП) в България чрез подкрепа за специализирани услуги и насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги, чрез:

* Инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения – ERP системи, допринасящо за въвеждане или спазване на съответствието с изискванията на въведените сертифицирани системи за управление;
* Разработване и сертифициране на системи за управление (БДС EN ISO 9001), (БДС EN ISO 14001), (БДС EN ISO 22000), (БДС ISO 28000), (БДС ISO/IEC 27001) и др.;
* Проектите по процедурата могат да включват дейности за въвеждане и сертифициране на повече от една система за управление съобразно нуждите на предприятието.
* Постигане на съответствие на продукти с национални/ европейски/ международни стандарти;
* Внедряване и сертифициране на добри производствени практики;
* Реинженеринг на процесите в предприятията.

Дата за стартиране на процедурата: юни 2016 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения – 15 август 2016 г.

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата - 30 млн. евро.
Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) - 50 000 лв.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) - 391 166 лв. Максималният размер на процента за безвъзмездно финансиране е 70%.