Внедряване на иновативния продукт UniVersum Start от Юнисофт-Инженеринг

Публикувано на: 11.07.2014
Внедряване на иновативния продукт UniVersum Start от Юнисофт-Инженеринг

Във връзка с изпълнението на проект “Внедряване на иновативния продукт UniVersum Start от Юнисофт-Инженеринг ООД”, Договор № BG161PO003-1.1.07-0361-C0001, Юнисофт-Инженеринг ООД обявява открита процедура за определяне на изпълнител - избор с публична покана с обект: „Доставка на хардуер и софтуер“ .


Информация за техническите и финансови изисквания към кандидатите, срокове и условия за подаване на оферти могат да бъдат открити в приложената Публична покана .

 

Публикувана на: 26.05.2014

Във връзка с изпълнението на проект “Внедряване на иновативния продукт UniVersum Start от Юнисофт-Инженеринг ООД”, Договор № BG161PO003-1.1.07-0361-C0001, Юнисофт-Инженеринг ООД обявява открита процедура за определяне на изпълнител - избор с публична покана с обект: „Доставка на хардуер и софтуер“ .


Информация за техническите и финансови изисквания към кандидатите, срокове и условия за подаване на оферти могат да бъдат открити в приложената Публична покана.


Получени въпроси и съответните отговори по процедурата можете да намерите както следва:


Въпрос 1 

Въпрос 2 

Решение за прекратяване на процедура за определяне на изпълнител